ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการพัฒนางานวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี เข้าสำรวจด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในระบบต่างๆ ภายในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ

อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกแล
ะรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ป่าชายเลนช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นทะเล บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์
และสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในการนี้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจึงร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โดยมี พระเทพสุทธาจารย์(เจ้าคุณอนันต์ กลฺาณวฑฺฒโณ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายคมสันต์ เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
คุณยายสายใจ เผชิญชัยกิจ เป็นประธานกิตติมศักดิ์
และนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานร่วมจัดงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี
อาทิ เครื่องดมยาสลบ เครื่องมือประกอบในการฉายรังสีรักษามะเร็งปากมดลูก เครื่องช่วยหายใจ
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นที่จำเป็นต้องใช้เร่งด่วน โดยได้รับเงินบริจาคจากการจัดผ้าป่าครั้งนี้
รวมครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเงินสด จำนวนทั้งสิ้น 7,862,662.56 .-บาท

รายละเอียดกิจกรรม

 

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ตามโครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
15 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง จากนั้นเข้าเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รัตนโกสินทร์
ผ่านห้องจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ฯลฯ
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

Who Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์