ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดงานวันมะเร็งเต้านมสากล ประจำปี 2558
โดย นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันมะเร็งเต้านมสากล
ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.

 

 

โครงการเสริมสร้างการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร
“ธรรมะ”OD (organization development) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หลักสูตร “ประสานคน ประสานงาน บริการด้วยหัวใจ”
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ร่วมกับ
สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา และศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
คณะพระวิทยากรศูนย์ดรุณธรรม
พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘  คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

นายแพทย์กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และร่วมกิจกรรมปลูกป่าบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี ๖๐ พรรษา

 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพื่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าชายเลนอันมีค่า
โดย มีจุดมุ่งหมายให้ป่าชายเลนที่ทำการปลูกป่าช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นทะเล
บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียง
โดยเป็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
อีกทั้งก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในการทำงานสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
กิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

พลโทสุรินทร์ แพโต ที่ปรึกษากองทัพบก พร้อมคณะ
ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 8 สิงหาคม 2558 โดยนายแพทย์กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรคพร้อมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและบุคลากรของหน่วยงาน
จำนวน120คน ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
โดยนายแพทย์กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

 

 

Who Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์