ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 

นายแพทย์กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และร่วมกิจกรรมปลูกป่าบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี ๖๐ พรรษา

 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพื่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าชายเลนอันมีค่า
โดย มีจุดมุ่งหมายให้ป่าชายเลนที่ทำการปลูกป่าช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นทะเล
บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียง
โดยเป็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
อีกทั้งก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในการทำงานสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
กิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

พลโทสุรินทร์ แพโต ที่ปรึกษากองทัพบก พร้อมคณะ
ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 8 สิงหาคม 2558 โดยนายแพทย์กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรคพร้อมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและบุคลากรของหน่วยงาน
จำนวน120คน ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
โดยนายแพทย์กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

Who Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์